Izdanja Etnografskog instituta SANU

izdanja

 

 

Glаsnik Etnogrаfskog institutа SANU indeksirаn je u ERIH+ (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), DOAJ (Directory of Open Access Journals), SCIndeks (Srpski citatni indeks), Ulrich's Periodicals Directory and NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS – Norwegian Social Science Data Services).

 

UDC 39(05)

ISSN 0350-0861 (print edition)

ISSN 2334-8259 (online)

  • Glavni i odgovorni urednik: prof. dr Dragana Radojičić, Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija

  • Urednik: dr Srđan Radović, Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija

  • Međunarodni uređivački odbor:

   Dr Milica Bakić-Hejden, Univerzitet u Pitsburgu, SAD
   Dr Ana Dragojlović, Univerzitet u Melburnu, Australija
   Prof. dr Peter Finke, Univerzitet u Cirihu, Švajcarska
   Prof. dr Karl Kazer, Karl-Franzens Universitaet, Grac, Austrija
   Dr Gabriela Kilianova, Etnološki institut SAV, Bratislava, Slovačka Prof. dr Šel Magnuson, Univerzitet u Upsali, Švedska
   Prof. dr Marina Martinova, Institut etnologije i antropologije RAN, Moskva, Rusija
   Dr Ivanka Petrova, IEFEM – BAN, Sofija, Bugarska
   Dr Tatiana Podolinska, Etnološki institut SAV, Bratislava, Slovačka
   Dr Jana Pospišilova, Etnološki institut AN ČR, Brno, Češka Republika
   Dr Ines Prica, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska
   Dr Ingrid Slavec Gradišnik, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljublјana, Slovenija

  • Uređivački odbor:

   Dr Gordana Blagojević, Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija
   Dr Ivan Đorđević, Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija
   Prof. dr Ildiko Erdei, Filozofski fakultet u Beogradu, Srbija
   Prof. dr Ljilјana Gavrilović, Etnografski institut SANU i Filozofski fakultet u Beogradu, Srbija
   Dr Jelena Jovanović, Muzikološki institut SANU, Beograd, Srbija
   Dr Aleksandra Pavićević, Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija
   Dr Lada Stevanović, Etnografski institut SANU i Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, Srbija
   Akademik Gojko Subotić, Srpska akdemija nauka i umetnosti (SANU), Beograd, Srbija

  • Izdavački savet:

   Prof. dr Jelena Đorđević, Fakultet političkih nauka, Beograd, Srbija 
   Dr Maja Godina Golija, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljublјana, Slovenija
   Dr Renata Jambrešić Kirin, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska
   Dr Miroslava Lukić-Krstanović, Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija
   Dr Mladena Prelić, Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija
   Prof. dr Ljupčo Risteski, Prirodno-matematički fakultet, Skoplјe, Makedonija
   Prof. dr Lidija Vujačić, Filozofski fakultet u Nikšiću, Crna Gora 
   Prof. dr Bojan Žikić, Filozofski fakultet u Beogradu, Srbija

Časopis Glasnik Etnografskog instituta SANU objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove: originalni naučni rad, pregledni naučni rad, naučna kritika i polemika, prikaz, naučna bibliografija. Časopis Glasnik Etnografskog instituta SANU dostupan je u režimu otvorenog pristupa. Publikovanje u Glasniku Etnografskog instituta SANU je besplatno.

U časopisu Glasnik Etnografskog instituta SANU objavljuju se radovi iz oblasti etnologije i antropologije i srodnih društvenih i humanističkih disciplina.

Radovi mogu biti napisani na srpskom i srodnim jezicima i na engleskom jeziku. Radovi na srpskom jeziku štampaju se ćiriličnim pismom.

Glasnik Etnografskog instituta SANU izlazi kvartalno. Objavljuje i specijalne brojeve, sa posebnom tematikom i gostujućim urednikom.

Obaveze urednika

Glavni urednik časopisa Glasnik Etnografskog instituta SANU donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti. Urednik se prilikom donošenja odluke rukovodi uređivačkom politikom vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenja autorskih prava i plagiranje.

Urednik ne sme imati bilo kakav sukob interesa u vezi sa podnesenim rukopisom. Ako takav sukob interesa postoji, o izboru recenzenata i sudbini rukopisa odlučuje uredništvo. Pošto je identitet autora i recenzenata nepoznat drugoj strani, urednik je dužan da tu anonimnost garantuje.

Urednik je dužan da sud o rukopisu donosi na osnovu njegovog sadržaja, bez rasnih, polnih/rodnih, verskih, etničkih ili političkih predrasuda

Urednik ne sme da koristi neobjavljen materijal iz podnesenih rukopisa za svoja istraživanja bez pisane dozvole autora.

Obaveze autora

Autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Autori takođe garantuju da nakon objavljivanja u časopisu Glasnik Etnografskog instituta SANU, rukopis neće biti objavljen u drugoj publikaciji na bilo kom jeziku bez saglasnosti vlasnika autorskih prava.

Autori garantuju da prava trećih lica neće biti povređena i da izdavač neće snositi nikakvu odgovornost ako se pojave bilo kakvi zahtevi za naknadu štete.

Autori snose svu odgovornost za sadržaj podnesenih rukopisa i validnost rezultata, i moraju da pribave dozvolu za objavljivanje podataka od svih strana uključenih u istraživanje.

Autori koji žele da u rad uključe slike ili delove teksta koji su već negde objavljeni dužni su da za to pribave saglasnost nosilaca autorskih prava i da prilikom podnošenja rada dostave dokaze da je takva saglasnost data. Materijal za koji takvi dokazi nisu dostavljeni smatraće se originalnim delom autora.

Autori garantuju da su kao autori navedena samo ona lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa, odnosno da su sva lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa navedena kao autori.

Autori se moraju pridržavati etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad i da rad nije plagijat. Autori garantiju i da rukopis ne sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje i ne krši prava drugih.

U slučaju da autori otkriju važnu grešku u svom radu nakon njegovog objavljivanja, dužni su da momentalno o tome obaveste urednika ili izdavača i da sa njima sarađuju kako bi se rad povukao ili ispravio.

Recenzija

Primljeni radovi podležu recenziji. Cilj recenzije je da uredniku i uredništvu pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti i da kroz proces komunikacije sa autorima poboljša kvalitet rukopisa. Svi dostavljeni radovi prolaze proceduru anonimnog recenziranja od strane dva kompetentna recenzenta koje određuje redakcija. U slučaju da rad dobije jednu pozitivnu i jednu negativnu recenziju, redakcija određuje trećeg recenzenta. Autori koji dobiju uslovno pozitivne recenzije dužni su da uvaže primedbe recenzenata ili, ukoliko to ne žele, da povuku rad iz štampe. Rok za ispravku radova je 15 dana od datuma slanja recenzije autoru. Recenzent je dužan da u roku od tri nedelje dostavi gotovu recenziju rada.
Izbor recenzenata spada u diskreciona prava urednika i redakcije. Recenzenti moraju da raspolažu relevantnim znanjima u vezi sa oblašću kojom se rukopis bavi i ne smeju biti iz iste institucije kao autor, niti to smeju biti autori koji su u skorije vreme objavljivali publikacije zajedno (kao koautori) sa bilo kojim od autora podnesenog rada.

Recenzent ne sme da bude u sukobu interesa sa autorima ili finansijerom istraživanja. Ukoliko postoji sukob interesa, recenzent je dužan da o tome momentalno obavesti urednika.

Recenzent koji sebe smatra nekompetentnim za temu ili oblast kojom se rukopis bavi dužan je da o tome obavesti urednika.

Recenzija mora biti objektivna. Komentari koji se tiču ličnosti autora smatraju se neprimerenim. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima.

Rukopisi koji su poslati recenzentu smatraju se poverljivim dokumentima.

U glavnoj fazi recenzije, glavni urednik šalje podneseni rad dvoma recenzentima, stručnjacima za naučnu oblast kojom se rad bavi. Recenzentski obrazac sadrži niz pitanja na koja treba odgovoriti, a koja recenzentima ukazuju koji su to aspekti koje treba obuhvatiti kako bi se donela odluka o sudbini jednog rukopisa. U završnom delu obrasca, recenzenti moraju da navedu svoja zapažanja i predloge kako da se podneti rukopis poboljša. Recenzentski list recenzentu šalje sekratar radakcije Glasnika Etnografskog instituta SANU.

Tokom čitavog procesa, recenzenti deluju nezavisno jedni od drugih. Recenzentima nije poznat identitet drugih recenzenata. Ako odluke recenzenata nisu iste (prihvatiti / odbiti), glavni urednik može da traži mišljenje drugih recenzenata.

Redakcija je dužna da obezbedi solidnu kontrolu kvaliteta recenzije. U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamerke na račun recenzije, redakcija će proveriti da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik će tražiti mišljenje drugih recenzenata.


Plagijarizam

Plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog izraza i predstavljanje kao svojih, predstavlja grubo kršenje naučne etike. Plagiranje može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.

Plagijat obuhvata sledeće:

- doslovno ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno parafraziranje (u cilju prikrivanja plagijata) delova tekstova drugih autora bez jasnog ukazivanja na izvor ili obeležavanje kopiranih fragmenata (na primer, korišćenjem navodnika);
- kopiranje jednačina, slika ili tabela iz tuđih radova bez pravilnog navođenja izvora i/ili bez dozvole autora ili nosilaca autorskih prava za njihovo korišćenje.

Upozoravamo autore da se za svaki rukopis proverava da li je plagijat.
Rukopisi kod kojih postoje jasne indicije da se radi o plagijatu biće automatski odbijeni.

Ako se ustanovi da je rad koji je objavljen u časopisu Glasnik Etnografskog instituta SANU plagijat, od autora će se zahtevati da upute pisano izvinjenje autorima izvornog rada i prekinuće se saradnja sa autorima plagijata.

Povlačenje već objavljenih radova

Objavljeni rukopisi biće dostupni dokle god je to moguće u onoj formi u kojoj su objavljeni, bez ikakvih izmena. Ponekad se, međutim, može desiti da objavljeni rukopis mora da se povuče. Glavni razlog za povlačenje rukopisa jeste potreba da se ispravi greška u cilju očuvanja integriteta nauke, a ne želja da se autori kazne.

Članak se mora povući u slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora; povrede profesionalnih etičkih kodeksa, tj. u slučaju podnošenja istog rukopisa u više časopisa u isto vreme, lažne tvrdnje o autorstvu, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare i slično. U nekim slučajevima rad se može povući i kako bi se ispravile naknadno uočene greške u rukopisu ili objavljenom radu.

Standardi za razrešavanje situacija kada mora doći do povlačenja rada definisani su od strane biblioteka i naučnih tela, a ista praksa je usvojena i od strane časopisa Glasnik Etnografskog instituta SANU: u elektronskoj verziji izvornog članka (onog koji se povlači) uspostavlja se veza (HTML link) sa obaveštenjem o povlačenju. Povučeni članak se čuva u izvornoj formi, ali sa vodenim žigom na PDF dokumentu, na svakoj stranici, koji ukazuje da je članak povučen (RETRACTED).


Otvoreni pristup

Časopis Glasnik Etnografskog instituta SANU je dostupan u režimu otvorenog pristupa. Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa i koristiti u skladu sa licencom Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/)

Časopis Glasnik Etnografskog instituta SANU ne naplaćuje APC (Article Processing Charge).


Samoarhiviranje

Časopis omogućava autorima da prihvaćenu, recenziranu verziju rukopisa, kao i finalnu, objavljenu verziju u PDF formatu deponuju u institucionalni repozitorijum i/ili nekomercijalne baze podataka, da ga objavi na ličnim veb stranicama (uključujući i profile ne društvenim mrežema za naučnike, kao što su ResearchGate, Academia.edu itd.) i/ili na sajtu institucije u kojoj su zaposleni, a u skladu sa odredbama licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/), u bilo koje vreme nakon objavljivanja u časopisu.
Pri tome se moraju navesti izdavač, kao nosilac autorskih prava, i izvor rukopisa, a mora se navesti i identifikator digitalnog objekta – DOI objavljenog članka u formi HTML linka.


Autorska prava

Kada je rukopis prihvaćen za objavljivanje, autori prenose autorska prava na izdavača. U slučaju da rukopis ne bude prihvaćen za štampu u časopisu, autori zadržavaju sva prava.

Na izdavača se prenose sledeća prava na rukopis, uključujući i dodatne materijale, i sve delove, izvode ili elemente rukopisa pravo da reprodukuje i distribuira rukopis u štampanom obliku, uključujući i štampanje na zahtev;

- pravo na štampanje probnih primeraka, reprint i specijalnih izdanja rukopisa;
- pravo da rukopis prevede na druge jezike;
- pravo da rukopis reprodukuje koristeći fotomehanička ili slična sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na fotokopiranje, i pravo da distribuira ove kopije;
- pravo da rukopis reprodukuje i distribuira elektronski ili optički koristeći sve nosioce podataka ili medija za pohranjivanje, a naročito u mašinski čitljivoj/digitalizovanoj formi na nosačima podataka kao što su hard disk, CD-ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), mini disk, trake sa podacima, i pravo da reprodukuje i distribuira rukopis sa tih prenosnika podataka;
- pravo da sačuva rukopis u bazama podataka, uključujući i onlajn baze podataka, kao i pravo prenosa rukopisa u svim tehničkim sistemima i režimima;
- pravo da rukopis učini dostupnim javnosti ili zatvorenim grupama korisnika na osnovu pojedinačnih zahteva za upotrebu na monitoru ili drugim čitačima (uključujući i čitače elektonskih knjiga), i u štampanoj formi za korisnike, bilo putem interneta, onlajn servisa, ili putem internih ili eksternih mreža.

Molimo autore da pogledaju i popune Autorsku izjavu i Ugovor o prenosu autorskih prava koje se nalaze na sajtu EI SANU.


Redakcija Časopisa
Glasnik Etnografskog instituta SANU

 1. Glаsnik Etnogrаfskog institutа SAN (I – VII) / SANU (VIII – ) je nаučnа, periodičnа publikаcijа iz oblаsti etnologije/аntropologije od međunаrodnog znаčаjа. U njemu se, od prve knjige izdаte 1952. godine, objаvljuju rezultаti nаučnoistrаživаčkog i projektnog rаdа nаučnikа i sаrаdnikа Institutа i drugih srodnih institucijа u zemlji i inostrаnstvu. Tаkođe, objаvljuju se rаsprаve i člаnci, prilozi, grаđа, osvrti, hronike, prikаzi, prevodi, beleške, bibliogrаfije, nekrolozi, sećаnjа, polemike, kritike i drugo.

  Glаsnik je osnovаn sа ciljem dа objаvljuje rezultаte nаučnih istrаživаnjа nаseljа i poreklа stаnovništvа, nаrodnog životа, običаjа i nаrodnih umotvorinа. Međutim, koncepcijа Glаsnikа, kаo svаke sаvremene nаučne publikаcije, menjаlа se i prilаgođаvаlа društvenim, kulturnim i političkim procesimа i nаučnim trendovimа u društvenim i humаnističkim nаukаmа.

  U nаjkrаćim crtаmа, rаdovi u Glаsniku mogu se grupisаti u nekoliko fаzа. Do osаmdesetih godinа obаvljаju se fundаmentаlnа etničkа istrаživаnjа, i sistemаtski orgаnizovаnа proučаvаnjа urbаnih i rurаlnih sredinа u Srbiji i Jugoslаviji. Sledećа fаzа obuhvаtа rаdove koji dаju novi teorijsko-metodološki uvid u rаznovrsne etnološke i аntropološke fenomene iz oblаsti mаterijаlne, duhovne kulture i društvenog životа. Rаdovi iz oblаsti proučаvаnjа etnicitetа (dijаspore i mаnjinа u susednim zemljаmа), kulturnih i društvenih promenа, političke аntropologije, društvene svаkodnevice i dr. nаstаli su kаo rezultаt istrаživаnjа u periodimа osаmdesetih i devedesetih godinа. U poslednjim brojevimа Glаsnikа objаvljeni su rаdovi nа temаmа trаnzicionih procesа u Srbiji. Od 2000. godine rаdovi u Glаsniku uglаvnom se zаsnivаju nа rаzultаtimа istrаživаnjа reаlizovаnih u okviru domаćih i međunаrodnih projekаtа.

  Kаo urednici Glаsnikа potpisuju se аkаdemici, nаučni sаrаdnici i univerzitetski profesori, koji su ujedno bili i rukovodioci Institutа: Vojislаv Rаdovаnović (1952–1957), Borivoje Drobnjаković (1958–1961), Dušаn Nedeljković (1962–1966), Brаnislаv Kojić (1967–1969), Milisаv Lutovаc (1970–1971), Atаnаsije Urošević zа knj. 21 (1972) 1973, Milorаd Vаsović (1973–1977), Petаr Vlаhović (1978–1982), Desаnkа Nikolić (1983), Dušаn Bаndić (1984–1988), Nikolа Pаntelić (1989–2000), Drаgаnа Rаdojičić (2003– ).

  Od brojа 27 (1978) čаsopis dobijа svoj međunаrodni stаndаrdni broj zа serijske publikаcije (YU ISSN 0584–4895), а od knjige 28 pа nаdаlje YU ISSN 0350–0961. Premа stаndаrdimа Univerzаlne decimаlne klаsifikаcije (UDC) klаsifikovаn je u grupu 39 – Etnologijа.

  Jezik pismа je ćirilicа, sа аpstrаktimа nа strаnim jezicimа (frаncuski, engleski, nemаčki). Od brojа 50–51 (2003) pojedini rаdovi objаvljuju se nа engleskom jeziku, а od 2007. godine, uvođenjem polugodišnjeg izlаženjа, svаkа drugа sveskа Glаsnikа je nа engleskom jeziku.

  GEI je referisаn u elektronskim bаzаmа: DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrich's Periodicals Directory i SCIndex (Srpski citаtni indeks). Člаnci su elektronski dostupni u vidu punog tekstа koji je tipogrаfski verаn originаlu (Pdf format). U istoj formi Glаsnik je dostupаn i nа internet strаnici Etnogrаfskog institutа SANU.

  Ubrzаn rаzvoj informаcionih tehnologijа i nаučnih informаcijа uslovile su i stvаrаnje novih, jednoobrаznih prаvilа uređivаčke koncepcije, čiji cilj je unаpređenje kvаlitetа domаćih čаsopisа i njihovo uključivаnje u domаći i međunаrodni sistem rаzmene nаučnih informаcijа. Poštujući uputstvа dаtа u Aktu o uređivаnju nаučnih čаsopisа, koji je 2009. godine donelo Ministаrstvo zа nаuku i tehnološki rаzvoj Republike Srbije, Glаsnik Etnogrаfskog institutа SANU je kаtegorizovаn u čаsopis od međunаrodnog znаčаjа (M 24). Od 2010. godine uključen je u međunаrodni sistem unаkrsnog referisаnjа (CrossRef), i pojedinаčnim člаncimа dodeljuje se jedinstvenа brojčаnа oznаkа DOI (Digital Object Identifier), preko koje se uspostаvljа vezа sа Internet strаnicom nа kojoj se dokument nаlаzi.

  GEI SANU se nalazi i može se čitati i na CEEOL (Central and Eastern European Online Library) thtp://www.ceeol.com

  Priredila: Biljana Milenković-Vuković, dipl. bibliotekar savetnik

 2. Glasnik Etnografskog instituta SANU od nedavno se nalazi na novoj web adresi: www.ei.sanu.ac.rs. Aktuelne sveske iz poslednjih godišta možete preuzeti na novom sajtu.